Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder volgen de algemene voorwaarden voor de diensten van Training & Movement verdeeld over HipHop/KIDS lessen en Personal Training.

HipHop en KIDS lessen

a) Het gekozen lidmaatschap of strippenkaart is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

b) Na de eerste betaling via de website, wordt het lidmaatschap elke maand (indien er voor een maand lidmaatschap is gekozen) op dezelfde dag van de maand als de eerste aanschaf afgeschreven van het gebruikte bankrekening nummer. Voorbeeld: Aanschafdatum via de website is 14 Juni, dan wordt elke opvolgende maand rond de 14e dag van de maand het bedrag geïncasseerd.

c) Bij het aangaan van een jaar lidmaatschap, wordt na afloop van het eerste jaar het volgende jaar niet automatisch afgeschreven en krijg je een reminder voordat jouw jaar bijna afloopt. Wanneer er, om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van resterende lessen in het lopende jaar lidmaatschap, vindt er nimmer restitutie plaats van het lidmaatschapsgeld.

d) Het COMBI KIDS abonnement is alleen aan te gaan wanneer beide kinderen uit hetzelfde gezin komen. Wanneer één van de twee kinderen stopt of overgaat naar een regulier HipHop abonnement, vervalt de korting en wordt het COMBI lidmaatschap terug gezet naar een KIDS lidmaatschap. Bij een COMBI KIDS jaarlidmaatschap, vindt er geen restitutie plaats wanneer één of beide van de twee kinderen stopt met het volgen van de lessen om welke reden dan ook.

e) Een HipHop Strippenkaart geeft toegang tot 10 HipHop lessen. Deze strippenkaart is met ingang van de eerste les die gevolgd wordt 20 weken geldig. Zijn er na deze 20 weken nog lessen over, vindt er geen restitutie plaats voor de resterende lessen.

f) De lessen worden enkel gestart of hervat, wanneer de voorafgaande termijn van de desbetreffende trainingsperiode met succes betaald of geïncasseerd is en bijgeschreven is op de rekening van ‘Training & Movement’.

g) Jouw gekozen maand lidmaatschap is opzegbaar na 3 maanden, dit is de minimale contractperiode. Na deze initiële 3 maanden hanteert ‘Training & Movement’ een opzegtermijn van één kalendermaand. Het lidmaatschap kan opgezegd worden door een email te sturen naar info@trainingandmovement.nl. Gebruik hierbij het email-adres wat bij ons bekend is en vermeld Naam, Adres en Geboortedatum van de klant. Totdat het lidmaatschap is opgezegd loopt deze stilzwijgend maandelijks door en blijft de betaalverplichting van kracht.

h) Tijdens de HipHop lessen en de KIDS lessen houdt de klant zich aan een respectvolle en vriendelijke manier van omgang met andere leden en de instructeur. Belediging en pest gedrag worden niet getolereerd, wanneer dit wel gebeurt heeft ‘Training & Movement’ de bevoegdheid het lidmaatschap onmiddellijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. 

i) ‘Training & Movement’ kan een les laten vervangen door een andere instructeur. Wanneer ‘Training & Movement’ de lessen binnen het gekozen lidmaatschap niet meer kan uitvoeren én geen ander alternatief kan bieden vindt er restitutie plaats van de resterende lessen. Bij andere redenen vindt nimmer restitutie plaats van niet gebruikte lessen in het afgenomen lidmaatschap.

j) Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk het lidmaatschap tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij ‘Training & Movement’. Als u geen contact met ‘Training & Movement’ opneemt wordt er aangegaan dat u weer hersteld bent. Dit lidmaatschap wordt dan weer geactiveerd. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk uw lidmaatschap stop te zetten.

k) ‘Training & Movement’ behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk de betaalverplichting niet nakomt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats. Wanneer er desondanks nog een bedrag open staat bij ontbinding van het lidmaatschap dient deze alsnog betaald te worden (inclusief eventuele bijgekomen extra kosten).

l) In het geval dat ‘Training & Movement’ als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan ‘Training & Movement’ het lidmaatschap ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

m) De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van ‘Training & Movement’.

n) ‘Training & Movement’ is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies, evenals verlies of diefstal van spullen en bezittingen van de klant in de betreffende sport accommodatie.

o) De klant is verplicht pijn, onbehagen af abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van het lidmaatschap.

p) Het lidmaatschap tussen ‘Training & Movement’ en klant wordt gestart op het moment van de eerste betaling, hierbij zijn deze Algemene Voorwaarden ook direct van kracht.

Personal Training

a) De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

b) Trainingen worden enkel gestart of hervat, wanneer de voorafgaande termijn van de desbetreffende trainingsperiode met succes betaald of geïncasseerd is en bijgeschreven is op de rekening van ‘Training & Movement’.

c) Het aantal trainingsuren van het gekozen pakket moet uiterlijk binnen het dubbele van de pakketduur afgerond zijn. Bijvoorbeeld, een 3 maanden pakket dient binnen 6 maanden afgerond te zijn. Wordt deze tijd overschreden is de klant het restant van de trainingsuren kwijt.

d) Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht nog later de afspraak in te halen.

e) Wanneer ‘Training & Movement’ de afgenomen trainingen niet meer kan uitvoeren én geen ander alternatief kan bieden vindt er restitutie plaats van de resterende trainingen. Bij andere redenen vindt nimmer restitutie plaats van niet gebruikte trainingen in het afgenomen pakket.

f) Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst tijdelijk stop te
zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij ‘Training & Movement’. Als u geen contact met ‘Training & Movement’ opneemt wordt er aangegaan dat u weer hersteld bent. Deze overeenkomst wordt dan weer geactiveerd.
Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk uw overeenkomst stop te zetten.

g) ‘Training & Movement’ behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

h) In het geval dat ‘Training & Movement’ als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan ‘Training & Movement’ de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

i) De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van ‘Training & Movement’.

j) ‘Training & Movement’ is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.

k) De klant is verplicht pijn, onbehagen af abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

l) De overeenkomst tussen ‘Training & Movement’ en klant wordt gestart op het moment van de eerste betaling of bij ondertekening van een eventuele overeenkomst. Hierbij zijn deze Algemene Voorwaarden ook direct van kracht.

× Whatsapp mij